PANORAMA NL<>D in Keulen

Uitwisselingsbijeenkomst over architectuurbeleid en publiek opdrachtgeverschap in Nederland en Duitsland. En over de naoorlogse wijken, cultureel erfgoed, particulier opdrachtgeverschap en krimpende steden.

Op 14 oktober 2002 vond in Keulen de eerste bijeenkomst plaats van PANORAMA EUROPE. Nederlandse en Duitse experts in het vormgeven van het architectuurbeleid wisselden op initiatief van Architectuur Lokaal en het Bondsministerie voor de bouw hun ervaringen uit aan de hand van concrete projecten. In de afgelopen jaren zijn tussen Architectuur Lokaal en verwante organisaties in andere Europese landen steeds meer en steeds intensievere contacten ontstaan. Die contacten hebben inmiddels uitgewezen dat niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen behoefte bestaat aan internationale uitwisseling. Naar aanleiding daarvan heeft Architectuur Lokaal in 2001 het initiatief genomen tot het internationale uitwisselingsprogramma PANORAMA EUROPE: een Europees programma voor gestructureerde, thematische uitwisseling van ideeën en ervaringen op het terrein van nationaal architectuurbeleid en bouwcultuur.

De eerste activiteit in dit verband was de expertmeeting in Keulen. PANORAMA NL<>D maakt aan Duitse kant deel uit van de intensivering van een openbaar debat over de architectonische kwaliteit van de gebouwde omgeving, zoals in gang gezet door Initiative Architektur und Baukultur op het niveau van de nationale overheid. Aan Nederlandse kant maakt het evenement eveneens deel uit van het architectuurbeleid van de overheid en tevens van de daarin geformuleerde wens tot een internationale uitwisseling van ideeën en ervaringen. PANORAMA EUROPE is uitdrukkelijk een tweerichtingsverkeer. Ondanks de fundamentele verschillen tussen de twee landen is er één gemeenschappelijke noemer. Zowel in Duitsland als in Nederland is het bouwen in grote hoeveelheden vervangen door de ambitie om kwalitatief beter te bouwen. Klasse gaat voor massa. Vanuit deze gemeenschappelijke noemer zijn in nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en de Duitse partners vier thema’s voor de expertmeeting geformuleerd, die in evenzoveel werkgroepen zijn uitgediept. De nadruk bij de thema’s ligt op het beleidsinstrumentarium dat de overheid in handen heeft om de architectonische kwaliteit en de ruimtelijke inrichting te stimuleren en op de omstandigheden waaronder dat instrumentarium het meest effectief is. Het overheidsbeleid vormt steeds het kader voor innovatieve projecten. De uitwerking van het beleid vindt meestal plaats op gemeentelijk niveau. Dit betekent dat de door de centrale overheid geschapen randvoorwaarden niet los kunnen worden gezien van de voorwaarden waaraan de verdere uitwerking ter plekke moet voldoen. Het gaat om de wisselwerking tussen programma en praktijk. In de werkgroepen worden daarom concrete projecten aan de orde gesteld.

Download het verslag van de uitwisseling.
Lees ook ‘PANORAMA EUROPA NL<>D’, Architectuur Lokaal #39